UV&ESP
 • 21000 CMH UV Ozone Chamber
  21000 CMH UV Ozone Chamber

  【GJEVU-210】UV Ozone Chamber,21000 CMH,Mainly used in large restaurants, hotel kitchens,Up to 90% odor elimination rate.

  More>>
 • 14000 CMH UV Ozone Chamber
  14000 CMH UV Ozone Chamber

  【GJEVU-140】UV Ozone Chamber,14000 CMH,Mainly used in large restaurants, hotel kitchens,Up to 90% odor elimination rate.

  More>>
 • 10500 CMH UV Ozone Chamber
  10500 CMH UV Ozone Chamber

  【GJEVU-105】UV Ozone Chamber,10500 CMH,Mainly used in large restaurants, hotel kitchens,Up to 90% odor elimination rate.

  More>>
 • 7000 CMH UV Ozone Chamber
  7000 CMH UV Ozone Chamber

  【GJEVU-70】UV Ozone Chamber,7000 CMH,Mainly used in large restaurants, hotel kitchens,Up to 90% odor elimination rate.

  More>>