UV&ESP
 • 20000 CMH UV Ozone Chamber
  20000 CMH UV Ozone Chamber

  【GJEVU-200】UV Ozone Chamber,20000 CMH,Mainly used in large restaurants, hotel kitchens,Up to 90% odor elimination rate.

  More>>
 • 16000 CMH UV Ozone Chamber
  16000 CMH UV Ozone Chamber

  【GJEVU-160】UV Ozone Chamber,16000 CMH,Mainly used in large restaurants, hotel kitchens,Up to 90% odor elimination rate.

  More>>
 • 12000 CMH UV Ozone Chamber
  12000 CMH UV Ozone Chamber

  【GJEVU-120】UV Ozone Chamber,12000 CMH,Mainly used in large restaurants, hotel kitchens,Up to 90% odor elimination rate.

  More>>
 • 8000 CMH UV Ozone Chamber
  8000 CMH UV Ozone Chamber

  【GJEVU-80】UV Ozone Chamber,8000 CMH,Mainly used in large restaurants, hotel kitchens,Up to 90% odor elimination rate.

  More>>